Verklaring over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Dokters van de Wereld België

Verklaring over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Dokters van de Wereld België

Email

Dokters van de Wereld België verzamelt en bewaart de persoonlijke gegevens van donateurs en sympathisanten voor communicatiedoeleinden, fondsenwerving en om fiscaaltechnische redenen.

DvdW-BE verzamelt en bewaart de vertrouwelijke persoonlijke gegevens van haar patiënten uitsluitend in het kader van haar psycho-medisch-sociale raadplegingen.

DvdW-BE met zetel in 1210 Brussel, Kruidtuinstraat 75, verzamelt uw persoonlijke gegevens, bewaart ze en gebruikt ze in het kader van haar sociale missie en verbindt er zich toe ze te beheren conform de de geldende regelgeving voor het beheer van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, in het bijzonder het Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

De gegevens van de afgevaardigde voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij Dokters van de Wereld, verantwoordelijk voor het verzamelen en beheren van de gegevens, zijn:

E-mail: privacy@medecinsdumonde.be - Tel: 02/ 225.43.00

Verzameling en gebruik van de gegevens

DvdW-BE verzamelt uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van haar zending en die u haar meedeelt in het kader van een gevraagde dienst, alleen met uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld in het kader van een fondsenwervingsactiviteit).

DvdW-BE kan uw persoonlijke identificatiegegevens vragen zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, onderneming, functie, financiële gegevens (bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer in het kader van fondsenwerving) en elke informatie die nodig is voor het uitoefenen van haar activiteiten (zoals het versturen van de Newsletter, uitnodiging voor activiteiten of Algemene Vergadering ...).

Om aan de patiënten in onze zorgcentra (onthaalcentra, mobiele centra,..) de nodige zorgen te kunnen toedienen, verzamelt en bewaart DvdW-BE vertrouwelijke persoonlijke gegevens in beveiligde persoonlijke patiëntendossiers.

Voor het behandelen van uw persoonlijke gegevens volgens het huidige Privacybeleid, steunen wij op een of meer juridische gronden:

Contractuele relaties: Als u zich aanmeldt voor een consultatie, een vacature, een stage, een dienstverlening of u neemt contact met ons op, dan hebben wij persoonlijke gegevens nodig om op uw vraag te antwoorden of een samenwerkingscontract op te stellen.

Wettelijke verplichtingen: alleen als het strikt noodzakelijk is, behandelen wij uw gegevens volgens de wettelijke verplichtingen

Rechtmatige belangen: voor zover ons gebruik correct is en geen inbreuk pleegt op uw rechten, verzamelen en beheren wij uw persoonlijke gegevens omdat wij er rechtmatig en wederzijds belang bij hebben voor het uitvoeren van de missie van DvdW-BE. Bijvoorbeeld om onze campagnes in de media te communiceren... Onder geen beding mag men zich beroepen op het legitiem belang bij het behandelen van vertrouwelijke persoonlijke gegevens (gezondheid...)

Toestemming: als geen enkele andere wettelijke basis van toepassing is, vragen wij uw toestemming om uw gegevens te gebruiken voor het toesturen van onze Newsletter, informatie over onze campagnes, uitnodigingen voor onze events of informatie over DvdW-BE.

Bewaartijd van gegevens

DvdW-BE bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor een goed beheer van de gevraagde dienstverlening of zolang als nodig om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen behalve bij gerechtvaardigd bezwaar.

DvdW-BE bewaart uw gegevens ook ter evaluatie en verbetering van haar werking. Hiervoor worden de gegevens samengevat en anoniem gemaakt.

Vertrouwelijkheid & mededeling aan derden

Alleen DvdW-BE beschikt over uw persoonlijke gegevens.

Deze worden nooit aan derden meegedeeld, behalve aan onderaannemers waarop DvdW-BE een beroep doet en die ons met een ondertekend contract verklaren dat ook zij de GDPR en onze vertrouwenspolitiek respecteren.

Zonder uw toestemming wordt uw persoonlijke informatie niet verkocht, uitgewisseld, getransfereerd of doorgegeven aan een andere organisatie, om welke reden ook.

Vertrouwelijke persoonlijke gegevens worden altijd op een vertrouwelijke manier bewaard en nooit openbaar gemaakt.

Gegevensbescherming

DvdW-BE stelt een aantal veiligheidsmaatregelen in het werk om uw persoonlijke gegevens correct te beschermen tegen elke ongeoorloofde toegang, elk ongeoorloofd gebruik, verlies of verspreiding. Uitsluitend de medewerkers die ze voor een specifieke taak nodig hebben, hebben toegang tot identificeerbare persoonlijke gegevens.

De computers en servers die gebruikt worden voor het opslaan van identificeerbare persoonlijke of vertrouwelijke gegevens en elk papieren document hieromtrent, worden bewaard in een beveiligde omgeving.

Bezwaarrecht

U kunt op elk ogenblik:

  • uw persoonlijke gegevens bijwerken;
  • uw persoonlijke gegevens wijzigen;
  • uw recht op vergetelheid uitoefenen;
  • uw toestemming opheffen;
  • het overzicht van uw persoonlijke gegevens opvragen.

Hiervoor stuurt u ons een ondertekende en gedateerde schriftelijke aanvraag, hetzij per post, hetzij via e-mail aan privacy@doktorsvandewereld.be

DvdW-BE verbindt er zich toe om op uw vraag om toegang, rechtzetting of bezwaar of eender welke andere bijkomende vraag om informatie binnen een redelijke termijn te antwoorden en zeker binnen 1 maand na ontvangst van uw aanvraag.

Bijwerking van de verklaring

Dit verklaring kan eventueel worden bijwerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen om op de hoogte te zijn van de laatste bijwerkingen en wijzigingen. Het bijgewerkte verklaring zal steeds in overeenstemming zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming.