Medische regularisatie: een vergunning om te sterven in België?

Medische regularisatie: een vergunning om te sterven in België?

Email
Met het licht op de zorgwekkende toestand van ernstig zieke migranten, heeft een groep dokters, advocaten, juristen en terreinwerkers een witboek uitgebracht. De publicatie stelt de toepassing rond de medische regularisatie aan de kaak. Het boek werd deze donderdag voorgesteld.

Binnen het artikel 9ter die het verblijf van vreemdelingen regelt, werd de procedure rond de medische regularisatie al verschillende keren hervormd, telkens met een steeds striktere toepassing tot gevolg. De zeer enge interpretatie van het artikel heeft geleid tot een reeks malfuncties in de behandeling van de aanvragen die niet langer aanvaardbaar is.

Het aantal regularisaties op basis van medische redenen is afgelopen jaren sterk afgenomen. Hoewel de overgrote meerderheid van de 9ter-aanvragers lijdt aan een ziekte die levensbedreigend kan zijn, wordt momenteel de grote meerderheid teruggestuurd naar het land van herkomst, waar ze geen effectieve toegang hebben tot de noodzakelijke medische behandelingen.

Een groep terreinprofessionals – advocaten, juristen, dokters, sociaal assistenten- waarschuwt al lange tijd voor de gebrekkige toepassing en wantoestanden omtrent de procedure.  Samen brengen ze vandaag een witboek uit met een zorgwekkende stand van zaken van deze ernstig zieke migranten.

Geconfronteerd met administratieve praktijken die niet voldoen aan de wettelijke eisen, wil de groep ook een aantal dingen verduidelijken. Het is niet aanvaardbaar dat de Dienst Vreemdelingenzaken artikel 9b reduceert tot een "vergunning om te sterven" en de waardigheid van de levens van deze ernstig zieke mensen in het gedrang brengt.

Een bloemlezing van een aantal van de gebreken: het overdreven formalisme in de analyse van de voorwaarden voor ontvankelijkheid van de 9ter-aanvraag, een te strikte evaluatie van de ernst van de ziekte, overhaaste analyses van de situatie van de aanvrager, gebrekkige motivaties betreffende de redenen tot weigering, het onderzoek over de beschikbaarheid van zorg versus de feitelijke toegankelijkheid in het land van herkomst, enz.

Dit witboek wil iedereen informeren die betrokken is bij de juridische, sociale en medische behandeling van deze zieke migranten. Het boek wil een inzicht geven in de realiteit van deze mensen die horen tot de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.