Humanitaire Visa

Humanitaire Visa

Email

De uitleg op video

De huidinge situatie

Waarom een humanitair visum?

De vier maatregelen voorgersteld door Dokters van de Wereld

 

Laten we de vluchtelingenroute veiliger maken!

Ik teken de petitie voor een HUMANITAIR VISUM

 

De situatie in 2016: 

 • Op dit moment zijn meer dan 65 miljoen mensen wereldwijd ontheemd door gewapende conflicten, geweld en vervolging. Dit is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog1.

 • Europa vangt slechts 8% van deze vluchtelingen op2.

 • Sinds het jaar 2000 zijn al meer dan 35 000 mensen omgekomen in de Middellandse Zee3 terwijl ze probeerden Europa te bereiken. Europa is daarmee de gevaarlijkste bestemming ter wereld wereld voor vluchtelingen en migranten.

 • Toch betalen migranten aanzienlijke bedragen om naar Europa te kunnen komen. Dit bracht tussen 2000 en nu meer dan 15 miljard euro op voor smokkelaars en mensenhandelaars4.

 • In 2015 kende België 843 humanitaire visa toe op 38 990 aanvragen.  

 

?

De toekenning van humanitaire visa in België.

In België is de toekenning van een humanitair visum een gunst , geen recht. De gunst wordt verleend op basis van artikel 9 van de wet van 15 december 1980. Er zijn geen voorwaarden voorzien in de wet. De aanvragen worden behandeld door de afdeling Lang Verblijf van de Dienst Vreemdelingenzaken, na betaling van een vergoeding van € 250 (minderjarigen zijn vrijgesteld)!

De Dienst Vreemdelingenzaken kent deze visa zeer uitzonderlijk toe aan mensen die al een band met België hebben. In de praktijk gaat het vooral om: meerderjarige personen die geen familie meer hebben in hun land van herkomst en volledig afhankelijk zijn van hun wettelijk in België verblijvende familie; kinderen zonder ouders wier wettelijke voogd legaal in België verblijft; niet-biologische kinderen van een ouder die in België verblijft; buitenlanders die speciale banden hebben met een Belg of een vreemdeling die legaal in België verblijft. Heel uitzonderlijk kan een humanitair visum worden uitgereikt aan een bejaarde ouder die alleen in het land achterblijft.

Om een gunstig advies te bekomen, zijn volgende zaken doorslaggevend:

 • Uitzonderlijke humanitaire redenen met betrekking tot de familieleden in het land van herkomst of verblijf: verwijzingen naar de algemene situatie in het land volstaan dus niet.
 • Emotionele en financiële afhankelijkheid van het familielid ten aanzien van de gezinshereniger in België. Deze afhankelijkheid is moeilijk te bewijzen, maar is toch doorslaggevend.
 • Financiële middelen en stabiel werk: de gezinshereniger in België moet aantonen dat de aanvragers niet ten laste van de overheid zullen vallen.

Voorbeeld van weigering:

Ali en Jamal zijn twee broers van 15 en 16 uit Afghanistan. Na het verlies van hun ouders, werden ze tijdelijk opgevangen door een oom die niet langer voor hen kon zorgen. Ondanks een rapport van het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) dat hun slechte leefomstandigheden aankaartte en het risico op rekrutering door de Taliban aanhaalde en ondanks de aanwezigheid van hun oudere broer in België - volwassen, maar zonder inkomen - werden de broers een humanitair visum in België ontzegd door de de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVB).


Terug naar boven scrollen

Humanitaire visa kunnen vluchtelingen heel wat leed besparen:

Minder doden

door humanitaire visa toe te kennen kunnen vluchtelingen veilig met het vliegtuig reizen in plaats van hun leven te riskeren op zee. Ze kunnen beter worden opgevangen met het oog op integratie in Europa. Ze komen in menswaardige omstandigheden toe.

Minder discriminatie

door ‘humanitaire corridors’ te creëren kunnen niet alleen de rijken, maar ook de meest kwetsbare mensen een veilig onderkomen vinden.

Minder financiële uitbuiting

door vluchtelingen met het vliegtuig te laten reizen, komen ze niet financieel geruïneerd toe en kunnen ze later makkelijker terugkeren naar hun land van herkomst. De prijs van een vliegticket naar Europa is voor vluchtelingen oneindig veel goedkoper dan een boottocht. Velen geven immers al hun spaargeld af aan mensensmokkelaars om zich naar Europa te laten brengen. Dat geld zouden ze veel beter kunnen gebruiken om in hun basisbehoeften te voorzien, een nieuw leven op te bouwen in Europa of de draad weer op te pikken in hun thuisland van zodra een terugkeer mogelijk is.

Bestrijding van illegale netwerken

als vluchtelingen met een humanitair visum kunnen vliegen, stort de markt voor smokkelaars en mensenhandelaars in elkaar. Dit is een prioritaire doelstelling van de Europese Unie. Het gebrek aan humanitaire corridors komt enkel de smokkelaars en mensenhandelaars ten goede.

Beter Europees crisisbeleid

door humanitaire visa in te voeren kan Europa de vluchtelingenstroom beter verdelen en de eerste opvang beter organiseren. Nu staan de landen waar de vluchtelingen het eerst toekomen (Italië en Griekenland) machteloos. Door vluchtelingen toe te laten om met een humanitair visum te vliegen, kunnen de landen die bereid zijn hen op te vangen zich beter onderling organiseren. Zo kunnen we tot een écht Europees antwoord op de vluchtelingencrisis komen, in overeenstemming met het Europese politieke project. Ook andere landen zouden humanitaire visa kunnen toekennen, zodat Europa de situatie niet langer alléén het hoofd hoeft te bieden.

Om al deze redenen zijn humanitaire visa een pragmatische oplossing die van gezond verstand getuigt. Ze kunnen een veilige overtocht helpen garanderen, zodat geen enkele vluchteling zijn zoektocht naar veiligheid nog met de dood hoeft te bekopen. Er is geen tijd meer te verliezen!

Terug naar boven scrollen

Wij vragen:

De vluchtelingencrisis heeft een nooit gezien humanitair drama op gang gebracht. We zien de omstandigheden op het vlak van veiligheid en gezondheid duidelijk achteruitgaan. Daarom pleiten we voor het toekennen van humanitaire visa. We roepen de Belgische regering op om, in het kader van haar buitenlandse beleid, een actievere rol op te nemen op het vlak van humanitaire hulp en asielopvang. België biedt in de eerste plaats twee instrumenten voor legale instroom aan: humanitaire visa en hervestiging. Wij verwachten van de Belgische diplomatie dat ze er bij andere landen in het Schengengebied op aandringt om méér vluchtelingen op te vangen.

4 stappen:

 • Het verkrijgen van een humanitair visum laat vluchtelingen toe om veilig in België of elders in Europa toe te komen. In 2015 kende België 843 humanitaire visa toe op 38.990 aanvragen. We vragen de overheid om te toekenning te versoepelen, zodat de hoogste nood vlotter gelenigd kan worden. In het bijzonder vragen we dat er rekening wordt gehouden met de bedreiging van het leven of de lichamelijke integriteit in het land van herkomst, niet in het land van aanvraag. We vragen ook dat er duidelijke informatie over de procedure wordt verstrekt bij alle Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland.
 • Gezien de omvang van de vluchtelingencrisis vragen we de overheid om extra bijkomende mogelijkheden voor hervestiging aan te bieden voor mensen die door het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties als kwetsbaar zijn erkend. We vragen ook om familiale hereniging te bevorderen.
 • België en de andere Europese landen moeten kwetsbare personen een veilige en legale toegang tot hun grondgebied garanderen door middel van humanitaire visa of andere instroommechanismen. Dit kan o.a. door asielaanvragen in de ambassades toe te laten.
 • De Europese landen moeten een gecentraliseerd systeem creëren om een menswaardige opvang te garanderen. Ze mogen niet langer hun verantwoordelijkheden ontlopen en moeten samenwerkingsovereenkomsten onderhandelen met andere landen, zoals Turkije.

Laten we de vluchtelingenroute veiliger maken!

Ik teken de petitie voor een HUMANITAIR VISUM

Terug naar boven scrollen

 

1. Volgens het rapport "Global Trends 2015," van het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties
2. Volgens het rapport "Global Trends 2015," het het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties, dat rekening houdt met de 2,8 miljoen vluchtelingen in Turkije. Zonder Turkije, vangt Europa slechts 4,3% van de vluchtelingen in de wereld op
3. Volgens het rapport "Fatal Journeys. Tracking lives lost during migration" van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Missing Migrants.
4. Volgens de cijfers van The Migrants' Files.